POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Les Voltes Real Estate PALAFRUGELL, S.L. (Des d'ara Les Voltes Real Estate), amb CIF B-55.188.031 i domicili al C. dels Valls, 21 de Palafrugell (CP 17200), telèfon: (+34) 972 104 850, correu electrònic info@lesvoltesrealestate.com, www. lesvoltesrealestate.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 2955, foli 94, fulla número GI-55946, inscripció 1ª.

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres mitjançant correu electrònic, formulari de contacte de la nostra web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que es dirigeix a nosaltres. Serveis als clients. Registrem als clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb aquests clients. La relació comercial comporta incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l'administració tributària. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i d'obligacions legals.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim béns o serveis. Obtenim les dades necessàries per a mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i d'obligacions legals.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general, únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliment d'obligacions legals. A la facturació podem comunicar-los a entitats bancàries. No es realitzen transferències de dades fora de l'àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?

Complim l'obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per a la finalitat que va motivar l'obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca el seu consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els següents drets:

  • A accedir. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir còpia o a saber el termini previst de conservació.
  • A demanar la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.
  • A demanar la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessaris per als fins pels quals van ser recollits i justificaven el tractament.
  • Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractats i només es conservaran per a l'exercici o defensa de reclamacions.
  • A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
  • A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pugui comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d'enumerar es poden exercir adreçant una sol•licitud escrita a Les Voltes Real Estate, Carrer dels Valls, 12 de Palafrugell (CP 17200) o bé enviant un correu electrònic a info@lesvoltesrealestate.com indicant en tots els casos "Protecció de dades personals ". Si no s'ha obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels drets, és possible presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant els formularis o canals accessibles des de la seva pàgina web www.agpd.es.